Česká asociace steeplechase


Jak již bylo sděleno v základní informaci, Česká asociace steeplechase je chovatelsko - majitelský svaz, který vznikl 16.2.1991 z podnětu výzkumného pracoviště ve Slatiňanech s chovateli a majiteli jako Československý svaz chovatelů a majitelů překážkových dostihových koní (viz ustavující zápis).

Svaz po rozšíření členské základny získal 9.4.1992 „Oprávnění ke šlechtění překážkových dostihových koní“ v duchu zákona č. 240 /91 Sb. (viz přiložená kopie) a měl cca 120 členských subjektů.

Asociace sdružuje především chovatele, majitele, trenéry a jezdce zabývající se chovem a provozem překážkových dostihových koní. Zahrnuje však i osoby, které mají zájem o překážkové dostihy a jsou ochotni pro jejich zkvalitnění něco udělat.

Pokud máme informovat o podrobnější historii, je třeba říci, že inspirace tohoto Svazu vychází z doby daleko dřívější. Navazuje na pasportizaci všech rozměrů a skoků pardubické dráhy v roce 1988 a byla současně pokračováním Semináře s mezinárodní účastí, který se konal dne 12.října 1990 v Pardubicích u příležitosti oslav stého ročníku Velké pardubické, pod taktovkou výzkumného pracoviště ve Slatiňanech.

Zde byly krom překážkového dění a tréninku překážkových koní v Itálii (Dr. Emanuele Allegri) proneseny veřejně i podrobné informace o Steeplechase společnosti ve Francii(Pascal Adda, Jacques Barbe), která dodnes patří k překážkové reprezentaci Francie a její právní subjektivita se datuje rokem 1873 (viz sborník referátů).

V této zemi jsme svědky i samostatného šlechtění polokrevných koní pro překážkové dostihy. O jeho úspěchu svědčí např. kariéra k nám importovaného Hastavena (FR).

Po rozdělení Československa v roce 1993 došlo ke zúžení působnosti Svazu na nově vzniklou Českou republiku a přejmenování Svazu na Českou asociaci steeplechase (resp. ČASCH). V této souvislosti bylo nově determinováno i „Oprávnění ke šlechtění překážkových dostihových koní“ podle zákona 240/91 Sb. rozhodnutím MZe ČR dne 12.5.1994 (viz přiložená kopie).

Asociace se tak stala vrcholnou řídící autoritou, koordinující český překážkový dostihový provoz, který je dle zákona o šlechtění výkonnostní zkouškou a je k dispozici konkrétní šlechtitelský program, o jehož realizaci se ČASCH snažila.

ČASCH provedla

kvalifikaci překážkových dostihových drah ČR na „A“, „B“ a „C“ - odkaz

na základě předem stanovených kriterií kvality podmínek (viz příloha). Parametry jsou v průběhu času zpřesňovány a vydávány ve Věstníku českého turfu. K tomu účelu vytvořila systém schvalování drah s konkrétní odpovědností lokálně přidělených inspektorů překážkových dostihových drah, kteří mají dohlížet na plnění opatření stanovených každoročně před konáním prvního dostihového dne na příslušném závodišti.

Podle návrhu pana Milana Tůmy byla provedena první klasifikace překážkových dostihů ČR do kategorií dle obtížnosti (L, NL I.-V. kat.), obdobně jako u rovinových dostihů. V souvislosti s touto klasifikací byla uložena pořadatelům povinnost uvádět v propozicích a dostihových programech kurzy konkrétních překážek.

Podkladem pro stanovení obtížnosti byla provedená podrobná pasportizace resp. technická inventura stavu skoků všech dostihových drah České republiky, která vyústila ve vydání samostatného bulletinu pod názvem „Schémata dostihových závodišť s překážkovým provozem v ČR a nákresy uznaných překážek včetně rozměrů v roce 1997“ (viz příloha). Od této doby jsou všechny konstrukční, rozměrové odchylky a změny překážek předmětem povolení při každoročním základním schvalování a uznávání konkrétních dostihových drah.

ČASCH vydává pro pořadatele „Pokyny pro konání překážkových dostihů pro všechna závodiště ČR“, které jsou pro každý rok zpřesňována před každou dostihovou sezónou a od roku 2000 jsou zveřejňována pod hlavičkou JC ČR.

Z iniciativy ČASCH se od roku 1995 do současnosti v den Velké pardubické steeplechase c.c. koná chovatelsky významný překážkový dostih pod hlavičkou „Cena ČASCH“ pro 4 a 5-leté, později jen 4-leté koně.

Od 1.4.1997 zřídila Asociace vlastní výzkumné pracoviště, pod kterým byl řešen státní úkol č.EP7296, zabývající se objektivizací měření kvantitativní složky mechaniky pohybu a její standardizace u hlavních plemen koní ČR, včetně genetických parametrů. Výsledkem bylo unikátní telemetrické zařízení k měření délky kroku všech čtyř končetin koně současně, ve všech základních chodech. Byly stanoveny standardy délky kroků pro teplokrevné hřebce a klisny včetně možnosti kvalifikace pravidelnosti chodů. Měření zahrnovalo i anglického plnokrevníka (A1/1) s cílem objektivního měření délky cvalového skoku, což souvisí s objektivním posouzením celkové námahy transportního oběhového systému koně s možným genetickým dopadem. Řešení bylo úspěšně dokončeno praktickým výstupem k 1.lednu 2001.

Publikované výsledky jsme zpřístupnili ve složce „Dokumenty“

Po vstupu Asociace steeplechase do JC ČR a v souvislosti s platností nového zákona č. 154/2000 Sb. „O šlechtění a plemenitbě …“ došlo k dohodě o sloučení šlechtitelských programů pod společný program A1/1 spolu s Jockey Clubem ČR. Zde má ČASCH paritní zastoupení spolu s Českým svazem chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní, což je výchozí bází pro uznání JC ČR ministerstvem zemědělství jako „Uznané chovatelské sdružení“, v intencích § 5 zákona 154/2000 sb. o šlechtění A1/1 v ČR. Jeho nedílnou součástí jsou zkoušky výkonnosti dle § 7 cit. zákona, prezentované dostihovým provozem ČR.

V této souvislosti je vhodné zmínit, že vyjmenované překážkové dostihy ve šlechtitelském programu A1/1 se tak staly plnohodnotným kriteriem pro hodnocení výkonnosti a kontroly dědičnosti potomků hřebců a klisen zařazovaných do plemenitby obdobně jako rovinové dostihy.

Přehled zařazených dostihů v ČR deklaruje následující tabulka

Závodiště Název dostihu Distance Typ Kategorie
Most Velká mostecká steeplechase 4 300 m ST NL
Pardubice Úvodní cross country 4 500 m STCC I. kat
Pardubice I. kvalifikace na VP 5 800 m STCC NL
Pardubice Zlatý pohár 5 000 m ST L
Pardubice II. kvalifikace na VP 5 800 m STCC NL
Pardubice Červnová cross country 3 300 m STCC I. kat
Pardubice III. kvalifikace na VP 5 800 m STCC NL
Pardubice IV. kvalifikace na VP 5 800 m STCC NL
Pardubice Velká pardubická steeplechase 6 900 m STCC L
Pardubice Cena Labe 5 200 m STCC L
Pardubice Cena Vltavy 4 500 m STCC NL
Pardubice Poplerův memoriál 3 300 m STCC NL
Pardubice Cena ČASCH 3 400 m STCC I. kat
Pardubice Stříbrná trofej 4 400 m ST L
Pardubice Křišťálový pohár 4 100 m PP NL
Pardubice Zlatá spona tříletých 3 200 m PP I. kat
Lysá n/ L. Prvomájová steeplechase 4 200 m ST I. kat
Slušovice Velká slušovická steeplechase 5 200 m ST I. kat
Albertovec Albertovecká steeplechase 5 000 m STCC I. kat

Asociace pro splnění svého programu vytváří proto různé aktivity, které k těmto cílům směřují.

Česká asociace steeplachase
Adresa: Pražská 607, 530 02 Pardubice
Telefon: 446 797 150, Mobil 725 930 410, Fax 46 63 35 304
E-mail: krejci@dostihy.cz